DMCR PUBLICATIONS

โครงการ ศึกษาชีพลักษณ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 952 คน

ธันวาคม 2553

-

การศึกษาลักษณะทางชีพลักษณ์พันธุ์ไม้ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี ความสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์ไม้กับพื้นที่อาศัย พลวัตของพันธุ์ไม้ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีศักนภาพเหมาะสมต่อการนำไปปลูกฟื้นฟูป่า หรือปลูกสร้างสวนป่าตามสภาพพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน

-

สมานใจ มั่นศิลป์, สุภัททา รุ่งโรจน์พานิช, ศิริกาญจน์ ราชวงศ์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ

18 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ