DMCR PUBLICATIONS

โครงการจัดจ้างดำเนินการรังวัดหมายแนวเขตที่ดินป่าชายเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 868 คน

ธันวาคม 2556

-

เพื่อให้แนวเขตที่ดินป่าชายเลนมีความชัดเจน รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานหลักรับผิดชอบพื้นที่ป่่าไม้และพื้นที่ป่าชายเลน จึงได้ดําเนินการโครงการ ปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐที่ทับซ้อนกันให้เหลือเพียงแนวเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินป่่าชายเลน เพื่อให้แนวเขตที่ดินป่าชายเลนมีค่าพิกัดแนวเขตที่มีมาตรฐานความถูกต้องของตําแหน่งสําหรับใช้ใน ภารกิจต่างๆ

-

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ภาคตะวันออกและภาคกลาง:ชลบุรี)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ