DMCR PUBLICATIONS

แผนที่แสดงกิจกรรมการปฎิบัติงานโครงการปลูกป่าชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 841 คน

กันยายน 2552

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี พ.ศ. 2547- 2551

1000 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ