DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2559

  • มีผู้สนใจ จำนวน 834 คน

ตุลาคม 2560

978-616-316-393-6

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2559 เป็นรายงานฉบับแรกที่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่งั พ.ศ. 2558 มาตรา 9 (7) ซึ่งกำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่งั มีอำนาจและหน้าที่เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำนโยบาย และวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

100 เล่ม

สำนักงานคณะกรรมการเลขานุการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการฯ

-

รายงานประจำปี