DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2560

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2682 คน

สิงหาคม 2561

-

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 9 (7) กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีหน้าที่เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และมาตรา 15 ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำร่างรายงานสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ จึงต้องมีการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เริ่มจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และในปีงบประมาณ 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดให้มีการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งในระดับประเทศโดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องและบูรณาการระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนฐานการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ประกอบในการประเมินจุดแข็จุดด้อยของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และหาแนวทางที่ควรดำเนินการในอนาคต โดยมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก

100 เล่ม

กองแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

รายงานประจำปี