DMCR PUBLICATIONS

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสร้างปะการังเทียม

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1216 คน

สิงหาคม 2558

-

การศึกษา “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสร้างปะการังเทียม” เกิดขึ้น เนื่องจากประเทศไทยนิยมจัดสร้างปะการังเทียมเป็นจำนวนมากและเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอและอนุญาตให้สร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พ.ศ. 2551 ยังมีการควบคุมการจัดสร้างปะการังเทียมที่ไม่รัดกุมเพียงพอ ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 กำหนดให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจใช้ปะการังเทียมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งได้ ทำให้มีปัญหาว่ากฎหมายทั้งสองฉบับจะขัดหรือแย้งกันหรือไม่ อำนาจหน้าที่จะทับซ้อนกันหรือไม่ ปัญหาการทำงานสอดคล้องกันของกฎหมาย ปัญหาการกำหนดมาตรการจัดสร้างปะการังเทียม และปัญหาการกำหนดมาตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังเทียม

1 เล่ม

นาย ณ ฤกษ์ สวัสดิฤกษ์

อื่นๆ

-

การบริหารจัดการทรัพยากร