DMCR PUBLICATIONS

ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนภาคใต้ตอนบน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 914 คน

ธันวาคม 2556

978-974-286-692-1

ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าชายเลนมีความจำเป็นต่อการนำไปจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางชีวภาพบริเวณแนวชายฝั่งอย่างยั่งยืน สำนักอนุรักษ์ป่าชายเลน จึงทำการสำรวจโครงสร้างป่า สำรวจความหลากหลายของแมลง นก และสัตว์หน้าดินในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อนำข้อมุลมาสนับสนุนให้ประชาชนและสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าชายเลน

-

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ