DMCR PUBLICATIONS

รา ลักษณะและการจำแนกชนิด

  • มีผู้สนใจ จำนวน 986 คน

ธันวาคม 2556

-

การจําแนกราในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 กลุมใหญ ๆ
กลุมแรกถูกแยกออกมาเนื่องจากมีวงจรชีวิตที่แตกตางกัน และกลุมที่สองใช้การสร้างสปอรที่เกิดจากการสืบพันธุแบบอาศัยเพศเป็นเกณฑ 

-

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ