DMCR PUBLICATIONS

การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ

  • มีผู้สนใจ จำนวน 762 คน

มกราคม 2562

-

ทรัพยากรป่าไม้เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของประเทศที่ทุกรัฐบาลให้ความสาคัญมาโดยตลอด เพราะเป็นส่วนที่มีความสาคัญต่อความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชน โดยมี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติของรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษา จัดการ ฟื้นฟู ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความยั่งยืน ในขณะที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานภาควิชาการที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการป่าไม้เพื่อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจในการดาเนินนโยบายป่าไม้ ผ่านการประชุมวิชาการ การเสวนา การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีต่างๆ โดยเฉพาะการประชุมการป่าไม้ที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 4 เมษายน พ.ศ. 2509 จนถึงปี พ.ศ. 2561 นับเป็นการประชุมการป่าไม้ ครั้งที่ 22 ในปีนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะเจ้าภาพหลักการประชุมการป่าไม้ ร่วมกับ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้กาหนดให้มีการจัดการประชุมการป่าไม้ประจาปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปป่าไม้แห่งชาติ” ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่รัฐบาลจัดทาแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้งด้านทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่การประชุมครั้งนี้จะได้นาเสนอเพิ่มเติมประเด็นเพื่อการปฏิรูปทรัพยากรป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุม “การสัมมนาป่าชายเลนแห่งชาติ” ควบคู่ไปด้วยเพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมได้รับรู้และตระหนักถึงบทบาทของป่าชายเลนที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ มีการอภิปรายของนิสิตนักศึกษาต่อความคาดหวังของการปฏิรูปการป่าไม้ของประเทศ มีการนาเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้กลุ่มหัวข้อต่างๆ อย่างหลากหลาย

0 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพนากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร