DMCR PUBLICATIONS

การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลน ตอนหลากหลายสรรพสัตว์

  • มีผู้สนใจ จำนวน 888 คน

สิงหาคม 2553

978-974-288-822-2

การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลนเล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศในป่าชายเลน ที่แม็ค มิว คุณพ่อและคุณแม่ ได้ไปพบเจอแล้วนำมาถ่ายทอดให้เด็กๆได้รับทราบและเพลิดเพลิน

10000 เล่ม

วัชรินทร์ ออละออ, อัจฉรียา ธิรศรีโชติ, สุรชาติ ดำริห์การ

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างหนังสือ