DMCR PUBLICATIONS

แผนแม่บทการจัดการป่าชายเลนประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 966 คน

กันยายน 2552

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าชายเลน จึงได้ มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการจัดการป่าชายเลนสำหรับประเทศไทย เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการบริหารจัดการป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และการแพร่กระจายของป่าชายเลน การใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนสถานภาพทางกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการป่าชายเลน เพื่อใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการป่าชายเลน

- เล่ม

นายสมศักดิ์ พิริยโยธา

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ