DMCR PUBLICATIONS

การศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโลมาในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 892 คน

กันยายน 2552

-

เนื่องจากโลมามีความสําคัญทั้งในแง่ของการสร้างรายได้และในแง่ของการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กําหนดให้มีการศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของโลมาเพื่อที่จะทําให้เกิดความเข้าใจถึงความสําคัญของโลมา โดยเฉพาะมูลค่าเศรษฐกิจที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ (Non-use Value)

-

รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง ศรีเสาวลักษณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ