DMCR PUBLICATIONS

การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดปัตตานี

  • มีผู้สนใจ จำนวน 971 คน

ธันวาคม 2551

-

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอาณาเขตติดทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาวของแนวชายฝั่งทะเล ประมาณ 138.70 กิโลเมตร มีตำบลที่ติดทะเลจำนวน 18 ตำบลจาก 6 อำเภอ ประสบปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่ เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ที่ติดทะเลฝั่งอ่าวไทย สาเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก

-

ปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ , ธเนศ มั่นน้อย

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ