DMCR PUBLICATIONS

พะยูนและการอนุรักษ์พะยูนในประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1256 คน

พฤษภาคม 2549

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตระหนักถึงตวามสำคัญและคุณค่าของพะยูน จึงได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพะยูน เช่น ประชากร แหล่งแพร่กระจาย พฤติกรรม อาหาร อายุ และ พันธุกรรม โดยมีโครงการร่วมระหว่างหลายประเทศสนับสนุนหลายโครงการ ในเรื่องการอนุรักษ์ก็ได้จัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องพะยูนและหญ้าทะเลจำนวนมาก โดยหนังสือเล่มนี้เป็นสื่อให้ความรู้ทางชีววิทยาและการอนุรักษ์พะยูนที่ดีมากเล่มหนึ่ง

500 เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

โรงพิมพ์เวิลด์ออฟเซ็ท

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ