DMCR PUBLICATIONS

สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศชายฝั่ง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง และบริเวณใกล้เคียง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 770 คน

มกราคม 2557

978-616-278-237-4

หนังสือ “สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในระบบนิเวศชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และบริเวณใกล้เคียง” เป็นผลมาจากภาพโปสเตอร์ทั้ง 4 ภาพ คือ สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง สัตว์น้ำบริเวณหาดหินของหมู่เกาะกำ จังหวัดระนอง และเกาะใกล้เคียง สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณหาดทรายในอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังในแหล่งหญ้าทะเล จังหวัดพังงา ซึ่งได้เผยแพร่ในปี 2557 ต่อมาผู้เขียนพิจารณาเห็นว่า หากได้มีการรวมภาพสัตว์น้ำทั้งหมดมาจัดทำเป็นเอกสารอยู่ในเล่มเดียวกัน ก็จะทำให้นักเรียน นักศึกษา นำหนังสือไปใช้ในการศึกษาสัตว์น้ำในระบบนิเวศชายฝั่งต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

0 เล่ม

สหัส ราชเมืองขวาง

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง