DMCR PUBLICATIONS

พะยูน คือ อะไร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 850 คน

ธันวาคม 2550

-

พะยูน เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล เชื่อว่าเมื่อ 55 ล้านปีมาแล้วพะยูนมีแหล่งอาศัยอยู่บนบก และมีลักษณะใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของช้าง หลังจากนั้นสายพันธุ์ของพะยูนได้มีวิวัฒนาการลงไปอยู่ในทะเลแล้วไม่กลับขึ้นมาอยู่บนบกอีกเลย

-

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

ตัวอย่างหนังสือ