DMCR PUBLICATIONS

สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังจากท่าเทียบเรือบ้านท่ากลาง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 43 คน

มกราคม 2560

-

สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังจากท่าเทียบเรือบ้านท่ากลาง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

0 เล่ม

ชนิสรา โพธิรัตน์ , จิรวัฒน์ พิสดูพรมราช , สุปราณี มูลเพ็ชร , พิมพกานต์ เสาศิริ , จตุพร ศิริยันต์ , วิสัย คงแก้ว , ธเนศ อินตัน , ทินกร สำนัก , วรางคนา เรื่องลือ , ฝารีด้า เอื้องาน , และสหัส ราชเมืองขวาง

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง