DMCR PUBLICATIONS

หาดทราย (Sandy beach)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 912 คน

มกราคม 2560

-

หาดทราย เป็นส่วนหนึ่งของชายฝั่งทะเล ที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลและพื้นดินที่อยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง เป็นบริเวณที่สภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสน้ำ คลื่น ลม น้ำขึ้นน้ำลง และแสงอาทิตย์ ซึ่งในบางพื้นที่จะมีการกัดเซาะและการงอกใหม่อยู่ตลอดเวลา บริเวณหาดทรายเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด โดยพบว่าพืชและสัตว์ที่อาศัยในบริเวณนี้ จะมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา

0 เล่ม

สหัส ราชเมืองขวาง , วิสัย คงแก้ว , ธเนศ อินตัน , ฝารีด้า เอื้องาน , ทินกร สานัก , ปัทมา พุฒิรุ่งโรจน์ , จิระประภา ขันสุข , ธนาวุฒิ ศรีอินทร์ , นารีนาถ นิลวัตร , ณัฐณิชา จงประชาวัฒน์ , ชรินรัตน์ อุบลบาน , วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ , อภิวัฒน์ มรรคเจริญ , อภิสิทธิ์ วิชัยบุญ , จุฑามาศ อินทร์รุกขา , ตรีรัตน์ ภิรมย์สุวรรณ , อาภการ์ ธิวงค์น้อย , อารยา เอี่ยมกาลัง , เบญจมาศ ยอดสุดา , นัฎฐิกา ทองวล , ทศพล ชานิวิกัยพงศ์ , พีระพัฒน์ ชาสงวน , และ พัชรี ดมลักษณ์

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

29 พ.ค. 2562