DMCR PUBLICATIONS

หาดหิน (Rocky shores)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 363 คน

มกราคม 2560

-

หาดหินมักจะอยู่บริเวณหัวแหลมหรือบริเวณที่มีกระแสน้ำรุนแรง แต่หาดหินจะมีความแข็งแรง จึงเป็นแนวกำบังคลื่นตามธรรมชาติ และช่วยลดการกัดเซาะจากน้ำทะเลได้ นอกจากนี้หาดหินยังเป็นแหล่งหาอาหารที่สำคัญของมนุษย์อีกด้วย เช่น หอยนางรม และหอยแมลงภู่ เป็นต้น

0 เล่ม

ปัทมา พุฒิรุ่งโรจน์ , จิระประภา ขันสุข , ธนาวุฒิ ศรีอินทร์ , นารีนาถ นิลวัตร , ณัฐณิชา จงประชาวัฒน์ , ชรินรัตน์ อุบลบาน , วารินทร์ นิ้มสันติเจริญ , อภิวัฒน์ มรรคเจริญ , อภิสิทธิ์ วิชัยบุญ , สหัส ราชเมืองขวาง , วิสัย คงแก้ว , ธเนศ อินตัน , ฝารีด้า เอื้องาน , และ ทินกร สำนัก

สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง