DMCR PUBLICATIONS

รายงานประจำปี 2561

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1208 คน

ตุลาคม 2561

1906-2710

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 โดยได้รับมอบหมายให้มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน

800 เล่ม

ส่วนสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการกรม

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

รายงานประจำปี