DMCR PUBLICATIONS

รักษ์...ทช. ฉบับที่ 11

  • มีผู้สนใจ จำนวน 743 คน

ธันวาคม 2549

1905-2413

เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
   - เปิดสำนักงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
   - โครงการ "อนุรักษ์โลมาทะเลขนอม"
   - โครงการ "จักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม น้อมถวายองค์ราชัน"
   - โครงการ "การฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งหลังเหตุการณ์สึนามิ"
   - โรค Computer Vision Syndrome

-

กลุ่มสื่อสารองค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร

-

วารสาร ทช.

ตัวอย่างหนังสือ