DMCR PUBLICATIONS

การประเมินเสถียรภาพของระบบนิเวศปากน้ำที่ไหลลงสู่ทะเล อ่าวปากพนัง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 2098 คน

กรกฎาคม 2551

978-974-16-1836-1

โครงการ “การประเมินเสถียรภาพของระบบนิเวศปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล (Estuary) อ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างกลุ่มวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ดำเนินการวิจัยตามความชำนาญแต่ละสาขาวิชา ผลงานวิจัยนี้ครอบคลุมการศึกษารวมสามส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาด้านสมุทรศาสตร์กายภาพของอ่าวปากพนังซึ่งเป็นกระบวนการในการรักษาสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวปากพนัง ส่วนที่สองเป็นการประเมินเสถียรภาพและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชีวภาพทั้งด้านป่าไม้ชายเลนและทรัพยากรประมง

-

ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดประสุขชัยการพิมพ์

การบริหารจัดการ

ตัวอย่างหนังสือ