DMCR PUBLICATIONS

ปัจจัยคุณภาพน้าทะเล และแพลงก์ตอนพืชหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

  • มีผู้สนใจ จำนวน 739 คน

มกราคม 2562

-

ปัจจัยคุณภาพน้าทะเล และแพลงก์ตอนพืชหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

0 เล่ม

ประวิตร เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ , รชยาสายสหัส , ธันยพัสศิริชัยเศรษฐ , ธเนตรวรรณรังษี ,วรินธาวศินะเมฆินทร์ และศุภานัน พรหมลิ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)