DMCR PUBLICATIONS

การกระจายเชิงพื้นที่ปัจจัยบ่งชี้คุณภาพน้้าชายฝั่งทะเลอันดามันในช่วงปี 2557 - 2561

  • มีผู้สนใจ จำนวน 765 คน

มกราคม 2562

-

การกระจายเชิงพื้นที่ปัจจัยบ่งชี้คุณภาพน้้าชายฝั่งทะเลอันดามันในช่วงปี 2557 - 2561 Distribution of factors indicating coastal water quality along Andaman coast during 2014 - 2018

0 เล่ม

วรินธา วศินะเมฆินทร์ , สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์ , นิลธุอร ทองภิรมย์สันติ , สนทยา โสสนุย , อิสมาน หมาดสิทธิ์ , ศิริสุข เพ็ชรชานาญ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

5 ก.ย. 2562