DMCR PUBLICATIONS

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 915 คน

มกราคม 2562

-

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่คุ้มครองทางทะเลของประเทศไทย

0 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)

5 ก.ย. 2562