DMCR PUBLICATIONS

การฟื้นตัวของหญ้าทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการแยกกอบริเวณอ่าวตั้งเข็ม จังหวัดภูเก็ต

  • มีผู้สนใจ จำนวน 769 คน

กันยายน 2562

-

การฟื้นตัวของหญ้าทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการแยกกอบริเวณอ่าวตั้งเข็ม จังหวัดภูเก็ต

0 เล่ม

อรอนงค์ เพ็งจารัส , ศิริรัตน์ บุญฤทธิ์ , วีระชาติ เพ็งจารัส , สาธิกา เผ่ากันทะ , จักรกฤษณ์ หยู่เห้ง , นิติกร บัวทอง , สิทธิชัย สิงหาแก้ว และนพรัตน์ อินฉ้วน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)