DMCR PUBLICATIONS

ความชุกชุมของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะไข่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

  • มีผู้สนใจ จำนวน 7 คน

มกราคม 2562

-

ความชุกชุมของปลาในแนวปะการังบริเวณเกาะไข่ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

0 เล่ม

นรารัตน์ จันทรวาสน์ และวโรตนม์ ศรีเท

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

-

สื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)