DMCR PUBLICATIONS

5 ปี กับโครงการเลี้ยงปูทะเลในป่าชายเลนแบบผสมผสานชุมชนบ้านหลังดา

  • มีผู้สนใจ จำนวน 935 คน

ธันวาคม 2556

-

โครงการเลี้ยงปูทะเลในป่าชายเลนแบบผสมผสานชุมชนบ้านหลังดา เป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการแนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม ในชุมชนตัวอย่าง 5 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเวฟุ จ.จันทบุรี พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี พื้นที่ลุ่มแม่น้ำดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ลุ่มน้ำปะเหลียน จ.ตรัง และพื้นที่ปากแม่น้ำกระบี่ เพื่อให้เป็นชุมชนตัวอย่างแก่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆต่อไป

-

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1 ม.ค. 2513

ตัวอย่างหนังสือ