DMCR PUBLICATIONS

แนวทางการตรวจสอบเอกสารสิทธิในที่ดินป่าชานเลน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1994 คน

ธันวาคม 2556

-

เนื่องจากปัจจุบันนี้ทรัพยากรป่าชายเลนของประเทศไทย ได้ถูกบุกรุกและเข้าครอบครองทําประโยชน์อย่างมากมาย โดยบางรายมีการอ้างเอกสารสิทธิ ในที่ดินเป็นข้อต่อสู้กับทางราชการ ประกอบกับได้มีมาตรการทางกฎหมายที่ดินเร่งรัดให้ผู้มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) มาดําเนินการเพื่อ ขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ใช้บังคับ (มีผลใช้บังคับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551) ด้วยทําให้เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรป่าชายเลน มีความจําเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ในเรื่องข้อกฎหมายและการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารสิทธิในที่ดินเพิ่มเติม

600 เล่ม

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ