DMCR PUBLICATIONS

เอกสารกฎหมายและคำพิพากษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

  • มีผู้สนใจ จำนวน 862 คน

กรกฎาคม 2562

-

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมหลักกฎหมาย ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน ป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รัดกุมและถูกต้องมากที่สุด ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

0 เล่ม

กลุ่มนิติการ

กองกฎหมาย

-

การบริหารจัดการทรัพยากร