DMCR PUBLICATIONS

รายงานการสำรวจและประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2547

  • มีผู้สนใจ จำนวน 742 คน

กุมภาพันธ์ 2548

-

สืบเนื่องจากปรากฎการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใต้ทะเลใกล้ชายฝั่งของเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ถาโถมเข้าใส่ชายฝั่งหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย รวมถึงแอฟริกา สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีถิ่นฐานอยู่ใกล้พื้นที่ชายฝั่งซึ่งประสบเหตุ จนไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้

500 เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หจก.เวิลด์ออฟเซ็ท

การบริหารจัดการทรัพยากร