DMCR PUBLICATIONS

ปริมาณตะกอนแขวนลอยและสารอนินทรีย์ละลายน้ำที่แพร่สู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ในช่วงปี 2553 - 2559

  • มีผู้สนใจ จำนวน 904 คน

กุมภาพันธ์ 2562

-

ทำการศึกษาปริมาณฟลักซ์ของน้ำ ตะกอนแขวนลอยและสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำบริเวณลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกในช่วงปี 2553 - 2558 โดยทำการวัตปริมาณฟลักซ์ของแม่น้ำต่าง ๆ ได้แก่ แม่น้ำระยอง ประแสร์ พังราด จันทบุรี เวหุ และตราด พบว่าส่วนมากมีปริมาณสุทธิของมวลน้ำตะกอนแขวนลอย และสารอนินทรีย์ละลายน้ำ มีทิศทางไหลลงสู่ทะเลชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกยกเว้นแม่น้ำพังราดและเวพุ โดยพบว่าพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลมีปริมาณน้ำสุทธิไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเท่ากับ 20,415 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ในขณะที่ปริมาณตะกอนแขวนลอย และสารอาหารอนินทรีย์ละลายน้ำ ได้แก่ แอมโมเนี่ย, ไนไตรท์, ไนเตรก, ฟอสเฟตและซิลิเกต พบมีค่า 306,433 ตันต่อปี 642,816 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อปี 143,406 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อปี 2,797,037 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อปี 201,103 กิโลกรัมฟอสฟอรัสต่อปี และ 58,256,970 กิโลกรัมชิลิกาต่อปี ตามลำดับ

0 เล่ม

ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ , สุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ และอนุกูล บูรณประที่ปรัตน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ

14 ก.พ. 2563