DMCR PUBLICATIONS

การปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในหอยสองฝา บริเวณชายฝั่งทะเลประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 84 คน

กุมภาพันธ์ 2562

-

หอยสองฝาบางชนิด ได้แก่ หอยแมลงภู่จำนวน 45ตัวอย่าง และหอยนางรม จำนวน 68 ตัวอย่างที่สุมตัวอย่างจากบริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2553-2557 นำมาวิเคราะห์ปริมาณสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ด้วยวิธีฟลูออโรเรสเซนต์สเปกโตรสโคปี (Fluorescence spectroscopy method) โดยใช้ใครซีนเป็นสารมาตรฐานเปรียบเทียบ เพื่อประเมินสถานการณ์การปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในสิ่งแวดล้อมทางทะเล พบอยู่ในช่วง 0.010-1.335 ไมโครกรัมต่อกรัม และ 0.010-2.089 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างในเชิงพื้นที่ของจังหวัดตราด จังหวัตจันทบุรีจังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา และจังหวัดตรัง ที่พบมีค่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน สูงกว่าในพื้นที่ของจังหวัดอื่น ๆ ในขณะที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงเวลาในแต่ละปีของหอยแมลงภู่มีทิศทางเหมือนกับหอยนางรม ส่วนปริมาณการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในหอยสองฝามีค่าใกล้เคียงกับผลการศึกษา ที่ผ่านมาในพื้นที่ต่าง ๆ ของประทศไทยในอดีตที่ผ่านมา และต่ำกว่าในบริเวณที่เกิดน้ำมันรั่วไหลอื่น ๆ

0 เล่ม

ศุภวัตร กาญจน์อติเรกลาภ และสุธิดา กาญจน์อติเรกลาภ

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

เอกสารวิชาการ