DMCR PUBLICATIONS

ความเค็มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเลี้ยงเต่ากระอาน

  • มีผู้สนใจ จำนวน 780 คน

กันยายน 2562

-

เต่ากระอาน (Batagur baska Grey, 1831) เป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียที่อาศัยอยู่ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย ในการศึกษาในปัจจุบันความเค็มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโปรแกรมเริ่มต้นการเลี้ยงเต่ากระอานซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่สำคัญนำเต่ากระอานจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ เต่าสี่สิบแปดตัว (น้ำหนักตัวเริ่มต้น 54.64 ± 0.18 กรัม) ทดลองเลี้ยงแบบสุ่มตลอดระดับความเค็มสี่ระดับ (0, 4, 8, และ 12 ppt) และเลี้ยงเป็นเวลาแปดสัปดาห์โดยใช้สามซ้ำ พบว่าที่ความเค็ม 4.35 ppt เป็นความเค็มที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มน้ำหนักสูงสุด ผลจากการศึกษาในปัจจุบันสามารถนำไปใช้โดยตรงในโครงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของเต่ากระอานก่อนปล่อยสู่แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ

0 เล่ม

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

17 ก.พ. 2563