DMCR PUBLICATIONS

รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการฯ ทช 27 สิงหาคม 51

  • มีผู้สนใจ จำนวน 835 คน

ธันวาคม 2551

-

โครงการ "การจัดทำโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในเพื่อการบริหารจัดการและอำนวยการ เพื่อสนับสนุนการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1.เพื่อจัดทำโครงสร้างองค์การและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการัฒนาของกรม ทช. 2.จัดทำแผนถ่ายโอนภารกิจและอัตรากำลังไปสู่โครงสร้างองค์การใหม่ และ 3.วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารราชการของกรม ทช.

-

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบริหาร

-

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ