DMCR PUBLICATIONS

แผนที่ปะการัง พ.ศ. 2562

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1906 คน

พฤษภาคม 2562

-

ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งทะเลทั้งหมดประมาณ 3,151 กิโลเมตร มีแนวปะการังกระจายตามบริเวณเกาะและชายฝั่ง ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดตราดลงมาถึงจังหวัดนราธิวาส ส่วนฝั่งทะเลอันดามันพบตั้งแต่จังหวัดระนองลงมาจนถึงจังหวัดสตูล แนวปะการังเป็นระบบนิเวศทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ นอกเหนือจากแหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน หาดหิน หาดทราย แนวปะการังมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณ เป็นแหล่งอาศัย หลบภัย หากิน วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้ำนานาชนิด นอกจากความสำคัญด้านนิเวศวิทยาแล้ว แนวปะการังยังมีความสำคัญในแง่ของความผูกพันระหว่างวิถีชุมชนในพื้นที่ชายฝั่ง ตลอดจนความสำคัญด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ เช่น ด้านการประมง และการท่องเที่ยว พื้นที่แนวปะการังในน่านน้ำไทยมีทั้งสิ้นประมาณ 149,025 ไร่ หรือ 238.44 ตารางกิโลเมตร (ฝั่งอ่าวไทย 75,660 ไร่ และฝั่งทะเลอันดามัน 73,365 ไร่) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการสำรวจในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2557 ด้วยวิธี Manta-tow technique (English et al., 1997) พื้นที่สำรวจรวม 148,171 ไร่ (คิดเป็น 99.4% ของพื้นที่แนวปะการังทั้งหมดของประเทศ ทั้งนี้ยังมีแนวปะการังบางส่วนโดยเฉพาะกองหินใต้น้ำที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจ) แนวปะการังสำคัญที่สำรวจ ฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะไข่ จังหวัดพังงา หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะห้าใหญ่ เกาะรอก หินแดง หินม่วง จังหวัดกระบี่ เกาะกระดาน จังหวัดตรัง หมู่เกาะบุโหลน หมู่เกาะตะรุเตา และหมู่เกาะอาดัง - เกาะราวี จังหวัดสตูล ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ หมู่เกาะช้าง หมู่เกาะกูด หมู่เกาะหมาก จังหวัดตราด หมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง หมู่เกาะล้าน หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะร้านเป็ด เกาะร้านไก่ หมู่เกาะง่าม จังหวัด ชุมพร หมู่เกาะเต่า หมู่เกาะพะงัน หมู่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี หนังสือแผนที่แนวปะการังในน่านน้ำไทยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลการสำรวจสภาพแนว ปะการังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2557 เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลและจัดทำหนังสือแผนที่แนวปะการังในน่านน้ำไทยที่เคยตีพิมพ์ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดยกรมประมง (หรรษาและคณะ, 2542) ที่นอกเหนือจากได้มีการสำรวจในพื้นที่ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยรายงานและจัดทำแผนที่แนวปะการังไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ยังทำให้ทราบถึงสภาพแนวปะการังในช่วงเวลาหลังจากการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งรุนแรงในน่านน้ำไทยในปี พ.ศ. 2553 ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อแนวปะการังทั้งฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทย นอกจากนี้การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูแนวปะการัง จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องในแต่ละช่วงเวลา เพื่อนำมาสรุป วิเคราะห์ และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแนวปะการังจากข้อมูลที่ได้เคยมีการสำรวจไว้ในอดีต ข้อมูลจากการติดตามสำรวจอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทุกพื้นที่สำคัญของแนวปะการังในน่านน้ำไทย จนมาสู่การนำเสนอสภาพแนวปะการังในรูปแบบแผนที่รวมตารางสรุปนี้ สามารถ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวได้เป็นอย่างดี เพื่อใช้ในการวางแผนหรือออกมาตรการในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ และผลกระทบจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์อาจเกิดขึ้นกับแนวปะการังในอนาคตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

500 เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิโชค พริ้นติ้ง

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ