DMCR PUBLICATIONS

รายการสำรวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปะการังและหญ้าทะเล ปีงบประมาณ 2561

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1169 คน

พฤษภาคม 2561

-

รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการสำรวจสถานภาพแนวปะการังและแหล่งหญ้าทะเล ทั้งทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ตามแผนงานงบประมาณประจำปี 2561 (สำรวจในช่วงเดือนตุลาคม 2560 จนถึงกันยายน 2561) แบ่งเป็นจุดสำรวจแนวปะการังที่ดำเนินการโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งสิ้น 193 สถานี ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่แนวปะการังนอกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลรวม 129,615 ไร่ โดยได้แสดงรายละเอียดขององค์ประกอบในแนวปะการัง รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวบ่งบอกความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแนวปะการัง เช่น ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ดังที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลไว้ในบางสถานี และการสำรวจพื้นที่หญ้าทะเล 54,802 ไร่ ได้สำรวจในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนให้ครอบคลุมพื้นที่หญ้าทะเลทุกจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอข้อมูลระยะยาวเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสถานภาพแนวปะการังและหญ้าทะเลจากข้อมูลจากบางพื้นที่ที่เคยได้มีการสำรวจในอดีต ข้อมูลจากการติดตามสำรวจอย่างต่อเนื่องเหล่านี้ทำให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทรัพยากรในระยะยาว ซึ่งสามารถนำไป ใช้เป็นประโยชน์ในการเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และใช้ในการบริหารจัดการด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรได้ตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

300 เล่ม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

รายงานประจำปี

21 พ.ค. 2563

ตัวอย่างหนังสือ