DMCR PUBLICATIONS

หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 342 คน

มกราคม 2563

-

ชายฝั่งทะเลของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ใน 23 จังหวัด และมีความยาวประมาณ 3,151 กิโลเมตร นับว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศ เพราะบริเวณชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นทั้งศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งทรัพยากรที่สาคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านของการเป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคม และการท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริเวณชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลทั้งจากแผ่นดินและทะเล จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ทั้งจากกระบวนการตามธรรมชาติ เช่น คลื่น-ลม กระแสน้าชายฝั่ง น้าขึ้น-น้าลง และลมมรสุม และทั้งจากกระบวนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่มาจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์ชายฝั่งที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพตามธรรมชาติ ทั้งเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างต่างๆ บริเวณชายฝั่ง ที่ไปกีดขวางหรือรบกวนกระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งตามธรรมชาติทำให้ชายฝั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนชายฝั่งไม่สามารถปรับเข้าสมดุลได้ดังเดิม ซึ่งต่างจากการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากกระบวนการตามธรรมชาติที่มักฟื้นตัวหรือปรับสภาพชายฝั่งให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้เอง การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งที่กาลังทวีความรุนแรงขึ้นเป็นอย่างมากนี้ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย แหล่งทามาหากิน ตลอดจนแหล่งรายได้ของประเทศจากการเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเที่ยวตามไปด้วย จากสถานการณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวชายฝั่งทะเลนับเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือการดำเนินกิจกรรมใดๆ บริเวณชายฝั่งเกินขีดความสามารถในการรองรับ และส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม จนสูญเสียคุณค่าหรือคุณประโยชน์จากชายฝั่งที่มีอยู่เดิมไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ในการกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 จึงได้จัดทำ “หลักเกณฑ์ประกอบแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง” ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเอกสารวิชาการประกอบการวิเคราะห์ทางเลือกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินการบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ตลอดจนเป็นแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสาหรับแต่ละระบบกลุ่มหาด และกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการต่อไป

0 เล่ม

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

การบริหารจัดการทรัพยากร