DMCR PUBLICATIONS

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  • มีผู้สนใจ จำนวน 985 คน

เมษายน 2563

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน เพื่อความสมบูรณ์มั่งคั่ง สมดุลและยั่งยืนของทะเลไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยในการดำเนินการตามภารกิจ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดรับผิดชอบควบคุมกำกับดูแล ประกอบด้วย ป่าชายเลน ชายฝั่งทะเลและทรัพยากรทางทะเล และได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ต่อมาได้มีการประกาศใช้กฎหมายลาดับรองที่ออกตามความในมาตราต่าง ๆ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกมาอีกหลายฉบับดังนั้น กองกฎหมายจึงได้รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สืบไป

0 เล่ม

กองกฎหมาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองกฎหมาย

-

วารสาร ทช.

4 มิ.ย. 2563