DMCR PUBLICATIONS

องค์ความรู้ปะการังเทียมของประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1177 คน

กันยายน 2551

978-974-286-570-2

หนังสือเล่มนี้นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับปะการังเทียม วัสดุสำหรับการจัดสร้างปะการังเทียม การจัดสร้างปะการังเทียมในประเทศไทย และผลจากการสร้างปะการังเทียมด้านต่างๆ

-

ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

-

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ