DMCR PUBLICATIONS

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนประเทศไทย

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1108 คน

กันยายน 2552

-

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนได้จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ประเทศไทยขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืน และสมบูรณ์ เอกสารชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนแม่บทป่าชายเลนประเทศไทย ซึ่งได้ตัดตอน มาเฉพาะส่วนของการจัดทำยุทธศาสตร์ป่าชายเลน ที่มีลำดับขั้นตอน คือ การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนายุทธศาสตร์และในขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผลยุทธศาสตร์ ในครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ให้กับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ป่าชายเลนได้นำไปศึกษา และใช้ประโยชน์ในการวางแผนและกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานต่อไป

0 เล่ม

สมศักดิ์ พิริยโยธา

สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

-

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตัวอย่างหนังสือ