DMCR PUBLICATIONS

แผนที่ปะการังในน่านน้ำไทย เล่มที่ 2 ทะเลอันดามัน พ.ศ. 2542

  • มีผู้สนใจ จำนวน 883 คน

สิงหาคม 2563

974-7604-61-2

หนังสือแผนที่แนวปะการังในน่านน้ำไทย ตีพิมพ์ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2542

1000 เล่ม

หรรษา จรรย์แสง , อุกกฤต สตภูมินทร์ , สมบัติ ภู่วชิรานนท์

หน่วยงานภายนอก

เวิลด์ออฟเซ็ท ภูเก็ต

กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

21 ส.ค. 2563