DMCR PUBLICATIONS

โครงการความร่วมมือระดับชุมชนเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 805 คน

มกราคม 2551

-

ปญหาการกัดเซาะชายฝงบริเวณปากแมน้ํากระบี่ ในพื้นที่หมูที่ 1, 2 และ 3 ตําบลคลองประสงค มีเนื้อที่ประมาณ 136 ไร ระยะทางประมาณ 6,640 เมตร โดยสาเหตุการกัดเซาะบริเวณปากแมน้ํากระบี่นั้นเกิดจากหลายสาเหตุ ไดแก จากการกระทําของมนุษย เชน การขุดลอกรองน้ําการสรางเขื่อนบริเวณเทศบาลทำใหกระแสน้ําเปลี่ยนแปลง และเกิดจากการกระทําจากธรรมชาติ เชน คลื่นลมมรสุม ความรุนแรงของแตละพื้นที่นั้นไมเทากันขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยางความเดือดรอนที่เกิดขึ้นกับชาวบานในพื้นที่ ที่ตองสูญเสียที่ดิน ที่อยูอาศัยที่ทํากินนั้นจําเปนที่จะตองไดรับการแกไข ซึ่งการแกไขปญหานั้นจําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายที่เกี่ยวของ

0 เล่ม

สำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

การบริหารจัดการทรัพยากร

ตัวอย่างหนังสือ