DMCR PUBLICATIONS

แผนปฏิบัติราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 133 คน

ธันวาคม 2562

-

แผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงภารกิจที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย และเพื่อให้การบริหารงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยมีเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระยะ๓ปี (พ.ศ.2563 – 2565)

100 เล่ม

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

วารสาร ทช.