DMCR PUBLICATIONS

ยุทธศาสตร์การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล กันยายน 2550(ฉบับผู้บริหาร)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 888 คน

กันยายน 2550

-

ชายฝงทะเลของประเทศไทยมีความยาวรวมประมาณ 2,614 กิโลเมตร แบงเปนชายฝงทะเลดานอาวไทยมีความยาว 1,660 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ชายฝงทะเลรวม 17 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) มีขอบเขตติดตอกับประเทศมาเลเซียทางทิศใต และประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออก ชายฝงทะเลดานอันดามันมีความยาว 954 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ ชายฝงทะเลรวม 6 จังหวัด มีขอบเขตติดตอกับประเทศสหภาพพมาทางทิศเหนือ และประเทศมาเลเซียทางทิศใต ทั้งนี้ ประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ชายฝงของประเทศไทย มีจํานวนกวา 12 ลานคน

0 เล่ม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ

19 ธ.ค. 2556

ตัวอย่างหนังสือ