DMCR PUBLICATIONS

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและแนวการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ.2561

  • มีผู้สนใจ จำนวน 1125 คน

ตุลาคม 2561

-

รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเชาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 เป็นรายงานฉบับที่ 3 ที่ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ ศ. 2558 มาตรา 9 (7) ซึ่งกำหนดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีอำนาจและหน้าที่เสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดทำนโยบาย และวางแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ

0 เล่ม

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

-

รายงานประจำปี

9 พ.ย. 2563