DMCR PUBLICATIONS

วิธีการสำรวจและเก็บตัวอย่างในระบบนิเวศแนวปะการัง

  • มีผู้สนใจ จำนวน 925 คน

พฤศจิกายน 2559

-

กรมทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการอนุรักษ์ พื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความสมบูรณ์และยั่งยืนของทะเลไทย อย่างไรก็ตาม คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญหาที่พบในปัจจุบันคือทรัพยากรทางทะเลส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรปะการังมีแนวโน้มปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสาเหตุหลายประการทั้งสาเหตุจากธรรมชาติ เช่น การเพิ่มอุณหภูมิน้ำทะเลอย่างผิดปกติ การเพิ่มจำนวนของศัตรูตามธรรมชาติ และความเสียหายที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่ มลพิษ ขยะ และตะกอนจากการพัฒนาชายฝั่ง การติดตามสภาพปะการังจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยกรได้อย่างทันท่วงที แต่ด้วยความจำกัดของอัตรากำลังรวมทั้งภารกิจที่หลากหลายของจ้าหน้าที่ที่ทำหน้ที่ติดตามสถานภาพทรัพยากรปะการัง ทำให้ผู้ศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลแนวปะการังของกรมทรัพยกรทางทะเลและชายฝั่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรมีการปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูล การติดตามสถานภาพแนวปะกรัง รวมทั้งรอบระยะเวลาการสำรวจให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นตัวแทนพื้นที่แนวปะการังได้มากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทรัพยากรปะกรังรวมทั้งภารกิของจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามาถนำข้อมูลจากการสำรวจไปใช้ในการบริหารจัดการและอนุรักษ์พื้นที่แนวปะการังได้อย่าง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หนังสือ "วิธีการสำรวจและเก็บตัวอย่างในระบบนิเวศแนวปะกรัง" ได้รวบรวมวิธีติดตามสถานภาพแนวปะกรัง ตลอดจนการสำรวจ ก็บข้อมูล และการก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการติดตามสถานภาพแนวปะการังระยะยาว การศึกษาองค์ประกอบชนิด ความหลากหลาย รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ใช้บ่งชี้ควาสมารถของแนวปะกรังในการฟื้นตัวจกการฟอกขาว ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้ศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลแนวปะการังของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยกรทางทเลและชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใช้ในการสำรวและศึกษาสิมีชีวิตในระบบนิวศแนวปะกรัง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย หรือติดตามสถานภาพของแนวปะการังต่อไป

500 เล่ม

นลินี ทองแถม

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิโชค พริ้นติ้ง

เอกสารวิชาการ

ตัวอย่างหนังสือ