DMCR PUBLICATIONS

รายงานฉบับสมบูรณ์ งานสำรวจสถานภาพหาดทรายชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งอาศัยและสร้างรังวางไข่ นกหัวโตมลายู

  • มีผู้สนใจ จำนวน 793 คน

ตุลาคม 2563

-

ประเทศไทยมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาว 3,148 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดทางฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัด และทางฝั่งทะเลอ่าวไทย 17 จังหวัด อันประกอบไปด้วยระบบนิเวศปากแม่น้า ปุาชายเลน พรุน้าเค็ม หาดโคลน หรือหาดเลนน้าท่วมถึง และหาดทราย หาดทรายชายฝั่ง ที่มีความสาคัญต่อการเป็นแหล่งอาศัยและสร้างรังวางไข่นกหัวโตมลายู/Malaysian Plover Charadrius peronii รวมทั้งนกน้าประจาถิ่นและนกชายเลนอพยพบางชนิดที่บินย้ายถิ่นเข้ามาหากินในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย

10 เล่ม

มูลนิธิพื้นที่ชุมน้ำไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการทรัพยากร