DMCR PUBLICATIONS

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.-ทช.)

  • มีผู้สนใจ จำนวน 787 คน

กันยายน 2562

-

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ขอพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 6 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างช่วงกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) และ ช่วงกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ณ โอกาสนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความพร้อมในการรวบรวมผลการดำเนินงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางของโครงการ อพ.สธ. ครบทั้ง 3 กรอบการ ดำเนินงาน รวม 7 กิจกรรม ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อย่างยั่งยืน ตลอดจนการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ชุมชนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งได้ร่วมดำเนินงานในพื้นที่ภายใต้โครงการ อพ.สธ. ได้แก่ เกาะยาว จังหวัดพังงา และเกาะแสมสารและหมู่เกาะใกล้เคียง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เป็น แหล่งอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า รวมทั้งการสนับสนุนการจัดทำ ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ ตามพิธีสารนาโงย่า

78 เล่ม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

กลุ่มทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

29 ม.ค. 2564