DMCR PUBLICATIONS

งานสารวจสถานภาพของหอยที่สาคัญทางเศรษฐกิจของประมงท้องถิ่น

  • มีผู้สนใจ จำนวน 757 คน

ตุลาคม 2563

งานสำรวจสถานภาพของหอยที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประมงท้องถิ่น บริเวณชายฝั่งอ่าวไทย

ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเลอยู่ในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก จึงทำให้มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์หอยสูงมาก โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลของอ่าวไทยรูปตัว “ก” ซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำจืดจากแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย ที่นำเอาตะกอนดินและธาตุอาหารจำนวนมากไหลปะปนมากับกระแสน้ำลงสู่บริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำบางปะกง (ไพรินทร์ และคณะ, 2553) ส่งผลให้พื้นที่บริเวณปากแม่น้ำและตามแนวชายฝั่งเกิดการทับถมเป็นสันดอนทรายและหาดโคลนที่มีความสำคัญต่อการเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรหอยที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย หอยที่วางขายอยู่ทั่วไปตามตลาดสดของท้องถิ่นมีอยู่ประมาณ 55 ชนิด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. หอยที่ได้จากการทำฟาร์มเพาะเลี้ยง 2.หอยที่จับมาจากตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่าเปลือกหอยยังถูกนามาใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ อีกหลายอย่าง เช่น ใช้ในงานพิธีมงคล ใช้เป็นเครื่องรางของขลัง ใช้เป็นยารักษาโรค ใช้เป็นเงินตรา(ในอดีต) และใช้เป็นเครื่องประดับ เป็นต้น(วันทนา และธีระพงศ์, 2552)

100 เล่ม

มูลนิธิพื้นที่ชุมน้ำไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

-

การบริหารจัดการ